The Three Syllables Hr Da Ya

The Brihadaranyaka Upanishad by Swami Krishnananda CHAPTER v Third Brahmana: Brahman as the Heart eṣa prajᾱpatir yad hṛdayam, etad brahma, etad sarvam. tad etat try-akṣaram; hṛ-da-yam iti. hṛ ity ekam akṣaram; abhiharanty asmai svᾱś cᾱnye ca, ya evaṁ veda; da ity ekam...